Wij hebben verstand van werk en alles wat daarmee samenhangt!  Wie zijn wij

Klachtenreglement

Dienstverlener: AHO Consultancy BV

Post adres: Jutfaseweg 197

3522 HR Utrecht

TEL. 030 2801766

Mobiel. 06 51 15 34 51

Om voortdurend goede kwaliteit van dienstverlening te leveren willen AHO Consultancy BV een regeling treffen voor de behandeling van klachten.

Van klachten kunnen we leren. Daarom is dit klachtenreglement opgesteld. Doelen:

– Wij hechten belang aan het het op een zorgvuldige uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten.

– Het wegnemen van de oorzaken.

– Het nemen van adequate maatregelen op herhaling te voorkomen

Alle uitingen van ongeneogen over contact met AHO Consultancy BV die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene bij AHO weggenomen kunnen worden, zien we als een klacht. Hieronder staat omschreven hoe wij omgaan met klachten van zowel cliënten als opdrachtgevers.

 • De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden over gedragingen, uitlatingen of handelingen door een medewerker van AHO Consultancy BV. Voor een snelle afhandeling van de klacht wordt een schriftelijke indiening aanbevolen.
 • De klacht kan zowel betrekking hebben op opdrachtnemers van AHO Consultancy BV als de directeur zelf.
 • De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht binnen 2 weken.
 • In de klacht behoort men de volgende punten aan te geven:

1. De datum van de gebeurtenis/gedragingen.

2. Naam en adres van de melder.

3. Waar het zich heeft plaatsgevonden.

4. Omschrijving van gedragingen/uitlatingen/handelingen.

 • Gebeurtenissen die langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden worden niet behandeld dit geldt ook wanneer de klacht anoniem wordt ingediend.
 • Men wordt binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer klachten niet in behandeling wordt genomen.

De klachten worden door de directeur mw. A. Hendriksen Oostereng van AHO Consultancy BV te Utrecht behandelt.

 • Wanneer de klacht betrekking heeft op de directie van AHO Consultancy zal de klacht behandeld worden door een extern bedrijf, te weten ARCoaching.

Behandeling klacht:

 • Om de klacht zo goed mogelijk te behandelen krijgen zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft de gelegenheid om gehoord te worden.
 • Beide partijen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de maatregelen die getroffen zullen worden.
 • De klacht wordt binnen een periode van 6 weken na indiening afgehandeld.
 • AHO Consultancy BV registreert het aantal klachten, de aard van de klachten en de maatregelen die getroffen zijn om de klacht te behandelen.

" Verbetering kan niet zonder verandering "